POMOC W NAUCE I ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ POZNAWCZYCH

Program Świetlicy zapewnia codzienną pomoc w odrabianiu lekcji, tzw. „odrabianki”. Celem zajęć wyrównawczych jest eliminacja niepowodzeń szkolnych, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości, a także rozbudzanie zainteresowań poznawczych. Dzieci biorą udział w konkursach i turniejach z zakresu matematyki, języka polskiego, przyrody, a także ogólnej wiedzy o świecie. Jest to sposobność do dobrej zabawy, ćwiczenia zasad zdrowej rywalizacji oraz współpracy. W planach działań są również zajęcia informatyczne uwzględniające program nauczania w szkole, jak również indywidualne aspiracje i zainteresowania uczestników w sferze nowoczesnych technologii.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE I SOCJOTERAPEUTYCZNE

Zajęcia socjoterapeutyczne adresowane są do dzieci, które mają problemy w funkcjonowaniu emocjonalnym i/lub społecznym.

Sesje społeczności tworzą uczestnicy, wolontariusze oraz kadra Świetlicy. Ta forma pracy polega na systematycznych spotkaniach wszystkich jej członków. Obejmuje dwa obszary:

edukacyjno-organizacyjny – służy nabywaniu wiedzy, umiejętności z różnych zakresów, kształtowaniu postaw, nauce demokratycznego podejmowania decyzji, inspirowaniu przedsięwzięć, opiniowaniu propozycji organizacyjnych i merytorycznych Rady Programowej.
terapeutyczny – obejmuje proces wzajemnego wspierania się, rozwijania nowych form radzenia sobie z problemami. Służy rozwiązywaniu konfliktów, nabieraniu wglądu w mechanizmy własnego funkcjonowania oraz kontroli nad nimi, nabywaniu nowych kompetencji oraz modyfikacji niewłaściwych form zachowań. Wykorzystuje siłę „lustra społecznego”, porównywania się, budzenia motywacji do odpowiedzialnego rozwoju inspirowanego przez procesy grupowe.

Zajęcia indywidualne z psychologiem skierowane do dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia w rozwiązaniu problemów. Podczas indywidualnych sesji prowadzona jest diagnoza ich możliwości i deficytów intelektualnych oraz predyspozycji.

Zajęcia arteterapeutyczne prowadzone są w trzech formach:

zajęcia manualne – prowadzone z użyciem różnego rodzaju narzędzi i metod np. praca z papierem, gliną, z surowcem wtórnym, a także prace plastyczne z użyciem różnych technik (collage, kredki, farby, plastelina) czy zajęcia konstrukcyjne.

zajęcia teatralne – prowadzone są z zastosowaniem dramy oraz techniki tańca i ruchu. Wszystko po to, by dzieci uczyły się wyrażać siebie poprzez sztukę, poszerzyły swoje horyzonty i zdobyły nowe doświadczenia i zainteresowania.

zajęcia filmowe – ich program uwzględnia głównie filmy o tematyce dokumentalnej, społecznej, podróżniczej, dotyczącej zdrowego stylu życia i promocji kultury fizycznej. Ta forma zajęć w istotny sposób wpływa na poszerzenie wiedzy dzieci oraz przyczynia się do odkrywania przez nie nowych zainteresowań i aspiracji.

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Zajęcia o tym charakterze wspomagają ogólny rozwój dzieci i młodzieży – budują i wzmacniają poczucie własnej wartości, kształtują umiejętności współpracy w grupie i przystosowania się do norm, tworzą warunki do rozwoju samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych, zachęcają do otwartości na różnorodność świata i ludzi.
Znaczącym elementem tych zajęć jest rozwijanie prawidłowych postaw i nawyków związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Realizowane są elementy programów profilaktycznych (dotyczących zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, profilaktyki nałogów, przeciwdziałania agresji) oraz warsztaty edukacyjne z różnego zakresu, w zależności od preferencji oraz potrzeb samych uczestników, jak również aktualnie istotnych wydarzeń kulturalnych i społecznych.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-WYRÓWNAWCZE I LOGOPEDYCZNE

Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze prowadzone są w formie grupowej i indywidualnej przez pedagoga – reedukatora. Organizowane są na podstawie opinii i wytycznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i we współpracy ze szkołą dziecka. Działania te mają na celu zniwelowanie deficytów rozwojowych, usprawnienie zaburzonych funkcji, wspomaganie indywidualnego rozwoju.
Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla uczestników mających różnego typu wady wymowy. Realizowane są w oparciu o diagnozę logopedyczną, w niektórych przypadkach również laryngologiczną. Ich rolą jest wyrównanie szans edukacyjnych uczestników poprzez usprawnianie ich aparatu mowy, rozszerzanie zakresu słownictwa i zdolności werbalnego komunikowania się z otoczeniem.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

Świetlica jest inicjatorem i współorganizatorem imprez i wydarzeń o charakterze kulturalno – oświatowym, społecznym i sportowym. Do ich przygotowania włączane są dzieci oraz wolontariusze Świetlicy. W ramach tej formy zajęć organizowane są wycieczki do kin, teatrów, muzeów, na wystawy i wydarzenia kulturalne organizowane w mieście, a także wyjazdy rekreacyjne poza Warszawę.
Gry i zabawy sportowe oraz spacery również są cenną formą spędzania wolnego czasu – korzystnie wpływają na rozwój podopiecznych.

WSPARCIE RZECZOWE

W ramach tej formy wsparcia pracownicy Świetlicy pozyskują pomoce dydaktyczne, odzież, obuwie z przeznaczeniem dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej oraz prezenty dla dzieci uczestniczących w różnego rodzaju konkursach i turniejach.

WSPARCIE ŻYWNOŚCIOWE

W ramach tej formy wsparcia dzieci uczęszczające do Świetlicy codziennie otrzymują posiłek – danie ciepłe lub kanapki. Dzieci uczestniczą w przygotowaniu posiłków nabywając przez to praktycznych umiejętności: samodzielnego przygotowywania posiłków, przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w pracach kuchennych. Uczą także odpowiedzialności za jakość własnego odżywiania, a także estetykę jego podania. Świetlica wspiera również rodziny pozostające w szczególnie trudnej sytuacji materialnej – przygotowujemy dla potrzebujących paczki żywnościowe z darów pozyskanych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.